Preskočiť na obsah

GDPR

(Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov)

Úplné znenie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Zákon č. 18/2018 Z. z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Táto ochrana pri spracúvaní osobných údajov sa týka výlučne fyzických osôb – nepodnikateľov a netýka sa fyzických alebo právnických osôb vykonávajúcich hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právnu formu vrátane partnerstiev alebo združení, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť.

Ochrana, poskytovaná podľa horeuvedeného nariadenia, sa vzťahuje na fyzické osoby bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska vo vzťahu ku spracúvaniu ich osobných údajov. Toto nariadenie sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú právnických osôb, a najmä podnikov založených ako právnické osoby vrátane názvu, formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

Ochrana fyzických osôb sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov automatizovanými prostriedkami, ako aj na manuálne spracúvanie, ak sú osobné údaje uložené v informačnom systéme alebo do neho majú byť uložené.

Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo výkonu trestných sankcií vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti alebo jeho predchádzania a voľný pohyb takýchto údajov podlieha osobitnému právnemu aktu Európskej únie.

Zásady ochrany údajov sa vzťahujú na všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Osobné údaje, ktoré boli pseudonymizované a ktoré by sa mohli použitím dodatočných informácií priradiť fyzickej osobe, sa považujú za informácie o identifikovateľnej fyzickej osobe.

Zásady ochrany údajov sa preto neuplatňujú na anonymné informácie, konkrétne na informácie, ktoré sa nevzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, ani na osobné údaje, ktoré sa stali anonymnými takým spôsobom, že dotknutá osoba nie je alebo už nie je identifikovateľná.

Použitie pseudonymizácie osobných údajov znížuje riziká pre príslušné dotknuté osoby a pomáha nám pri plnení našich povinností v oblasti ochrany údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov fyzickej osoby sa poskytuje jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to označením políčka pri návšteve internetového webového sídla, ktoré v tomto kontexte jasne znamená, že dotknutá osoba súhlasí s navrhovaným spracúvaním jej osobných údajov.
Súhlas sa vzťahuje na všetky spracovateľské činnosti vykonávané na ten istý účel alebo účely.

Spracúvanie osobných údajov fyzických osôb sa považuje za zákonné, ak je potrebné v súvislosti so zmluvou alebo s úmyslom uzatvoriť zmluvu.

Spoločnosť bezodkladne oznámi dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak toto porušenie ochrany osobných údajov pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzickej osoby, aby mohla prijať potrebné preventívne opatrenia. V oznámení sa uvedie povaha porušenia ochrany osobných údajov, ako aj odporúčania pre dotknutú fyzickú osobu o tom, ako zmierniť potenciálne nepriaznivé dôsledky.

Keďže deťom do 16 rokov veku prislúcha osobitná ochrana, všetky informácie a každá komunikácia s deťmi do 16 rokov nebudú žiadnym spôsobom spracovávané.

Naša spoločnosť získava, používa, konzultuje alebo inak spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú fyzických osôb – nepodnikateľov, v tomto rozsahu:
Meno a priezvisko fyzickej osoby sa pseudonymizuje použitím pseudonymu (prezývky) zvolenej fyzickou osobou.
Telefónne číslo a emailová adresa sa uchovávajú len pre účely zodpovedania otázok, konzultovania návrhov, upresnení a ďalšej komunikácie len do doby, kým fyzická osoba v komunikácii nevydarí zreteľne, že otázka bola zodpovedaná, nepotrebuje ďalšiu konzultáciu ani upresnenie. Za zreteľné vyjadrenie fyzickej osoby sa považuje aj poďakovanie za odpoveď na otázku, za konzultáciu alebo upresnenie. V prípade, že sa fyzická osoba nevyjadrí zreteľne, osobné údaje sa uchovávajú najviac po dobu 6 (šesť) mesiacov.
 
Osobné údaje poskytnuté fyzickou osobou – nepodnikateľom sa nespracúvajú za účelom priameho marketingu ani profilovania a ani nie sú poskytované tretím osobám.

Prevádzkovateľom za účelom spracovávania osobných údajov fyzických osôb – nepodnikateľov je spoločnosť 3S POWER, s.r.o. – detailné údaje sú uvedené na stránke „Kontakt”.

Cookies

Web spoločnosti 3S POWER, s.r.o. používa súbory cookies na poskytovanie služieb, prispôsobenie reklám a analýzu prenosov. Informácie o tom, ako používate tento web, sa zdieľajú so spoločnosťou Google. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies.